• 0312 436 34 34

Sperm veya Yumurtalık Dokusu Dondurulması (Sperm/Testis Kriyoprezervasyonu)

Erkek hastalarda temel üreme koruyucu yaklaşım sperm dondurma yöntemidir. Puberte sonrasındaki erkek kanser hastalarında semen kemoterapi ya da radyoterapi öncesinde alınarak dondurulmalıdır.

(Sperm/Testis Kriyoprezervasyonu)

Erkek hastalarda temel üreme koruyucu yaklaşım sperm dondurma yöntemidir. Puberte sonrasındaki erkek kanser hastalarında semen kemoterapi ya da radyoterapi öncesinde alınarak dondurulmalıdır. Semende yeteri kadar sperm bulunamaz ise ya da sperm sayısı yeterli gelmez ise girişimsel yöntemler ile testis dokusundan sperm elde edilerek dondurma işlemleri uygulanabilir. Tedaviye bağlı nedenlerden dolayı ya da kanserden dolayı azalmış sperm sayısı olan hastalarda sağlıklı sperm bulunanan kadar semen analizi tekrar edilir. Yine bulunamaz ise invaziv yöntemler ile elde edilmeye çalışılır.

Kanser çocuk ve adolesanlarda kaza dışı mortalitenin en büyük sebeplerinden biridir. Bununla birlikte tedavi yöntemlerindeki önemli gelişmeler ile mortalite oranı bazı kanser tiplerinde anlamlı derecede azalmıştır.  Maalesef radyoterapi ve kemoterapi ajanları testiste çoğalmakta olan spermatogonyal kök hücrelere de zarar vermektedir. Ergenlik çağı öncesinde sperm üretimi olmaması nedeni ile sperm alınamamaktadır ancak bu hastalarda henüz deneysel olan testis dokusu dondurma yöntemi uygulanabilmektedir.