• 0312 436 34 34

Yumurtalık (Over) Kanseri

Yumurtalık tümörleri doğası birbirinden farklılık gösterir. Borderline tümörlerin %31’i, epitelyal over tümörlerinin %50’si, malign germ hücreli tümörlerin %19’u reprodüktif dönemde görülür ve hepsinin prognozu birbirinden farklıdır. Bordeline over tümörleri çoğunlukla erken evrede tanı aldığından iyileşme şansı yüksek olan malignitelerdir. Epitelyal over kanserleri ne yazikki geç evrede tanı alır ve genellikle 5 yıllık sağkalım şansı sadece %42’dir. Erken evre (FIGO evre I) kanserlerin sağkalım oranı %90’ın üzerindedir. Malign germ hücre tümörleri ve sex kord tümörleri, epitelyal karsinomlardan daha iyi bir sağkalım gösterir.
 

Tedaviye bağlı üremenin korunmasının önündeki engeller

Borderline over tümörleri: Sağkalım oranları çok yüksek olmasına rağmen, tedavi, etkilenen yumurtalık ve tüpün çıkarılmasıdır nitekim rezidünün sağkalımı etkileyen en önemli faktördür. Eğer fertilite tamamlanmışsa her iki yumurtalık da çıkarılmalıdır. Fertilite korunmak isteniyorsa, etkilenmemiş yumurtalık bırakılır ancak kanserin diğer yumurtalık da görülme ihtimali devam edecektir. 

Erken evre over kanserleri:  Yumurtalık kanseri erken evrede dahi olsa, cerrahi tedavisi bilateral yumurtalık ve tüpün, uterus, çekumun çıkarılması ve lenf nodu örneklemesini yapmayı gerektirir. Buna ek olarak, kemoterapi de gereklidir.  Sadece, tek taraflı over kanseri (FIGO IA G1) mevcut ve fertilite isteği varsa, uterus ve etkilenmemiş over, riskler göz önünde bulundurularak geçici bir süre için korunabilir. Yüksek evreli tümörlerde kemoterapi önerilir. Bu tedavi 6 kez karboplatin +/- paklitaksel içerir. Buna ek olarak bevasizumab da önerilebilir.

Malign germ hücreli tümörler: Bu tümörlerde sadece etkilenmiş over çıkarılır. Evresine göre tedaviye kemoterapi eklenir. Vakaların %70’inde cerrahi ve kemoterapiye rağmen, yüksek oranda fertilitesinin korunma ihtimali vardır.

Üreme korunmasının getireceği risklerYumurtalik

Hormonal stimulasyon: Borderline over tümöründe etkilenmemiş overin stimulasyonunun ve oosit toplaması, relaps riski açısından tartışmaya açık ve belirsizliğini koruyan bir konudur.

Over dokusunun dondurulması:  Over tümörlerinde over dokusunun dondurulması önerilmemektedir. Çünkü dondurulan dokunun yeniden hastaya nakledilmesi, dokudaki olası tümör hücrelerinin yeniden batına ekilmesi riskini taşır. 

GnRH agonistleri:  Overi aldıktan sonra, eğer bir kemoterapi planlanacaksa, GnRH agonistleri göz önünde bulundurulmalıdır. Hormon sensitif tümörlerde, GnRH agonistlerinin kemoterapinin yarattığı ovaryen hasarı koruyuculuğu tartışmalı olsa da agonist tedavisiyle hasar ihtimali daha düşüktür. 

BRCA1/2 mutasyonu varlığı: Over kanseri olup fertilitesini korumak isteyen bir kadında eğer BRCA1/2 mutasyonu da varsa yaklaşım daha farklı olmalıdır. Hastanın fertilitesi tamamladıktan sonra fallop tüpü ve overler koruyucu amaçlı alınmalıdır.    

Sonuç olarak, over kanserinde tam evreleme sonrası fertilite koruyucu yaklaşım, 40 yaş altı, çocuğu olmayan kadınlarda, tek taraflı borderline over tümörü veya erken evre epitelyal over kanseri (FIGO IA GI) olan kadınlar için geçerlidir. Malign germ hücreli tümörlerde, evreye göre kemoterapi de düşünülmelidir. Kemoterapinin ekleneceği hastalar GnRH agonistlerin fayda görebilirler. Tüm hastalar için, fertiliteleri tamamlamaları sonrası tamamlayıcı cerrahi yapılmalıdır.