• 0312 436 34 34

Romatizmal Hastalıklar

Otoimmün hastalıklar, doğurganlık çağındaki kadınları etkiler. Sık görülen romatolojik hastalıklardan bağ dokusu hastalıkları ve vaskülitin tedavisinde hernekadar ilerlemeler olduysa da kemoterapi halen kullanılan tedavilerden biridir.  Siklofosfamid sık kullanılan tedavilerden biridir. Erken teşhis ve uygun tedavinin başlanması ile sağlık yaşam beklentisi yüksek olan bir hastalıktır; dolayısıyla üremenin korunması artan bir role sahiptir. 

Kemoterapiden yumurtalıkların zarar görme riski

Antimülleryen hormon konsantrasyonu yumurtalık rezervi tahmin etmede kullanılan parametrelerden biridir. AMH düzeyinin otoimmün hastalıklardan etkilendiği bilinmektedir. Dolayısıyla tedavi başlanmayacak dahi olsa otoimmün hastalığı olan bir kişiye fertilite uzmanı tarafından danışmanlık verilmesi gerekir.

Siklofosfamid yumurtalık rezervinin erken dönemde tükenmesi ile bilinen prematür ovaryen yetmezlik (POY)’e yol açabilir. POY’a yol açma olasılığı %12- 54 olmakla birlikte risk hastanın teşhiş ve tedavi yaşı ile doğrudan ilişkilidir.  

Üreme korunmasının getireceği riskler

GnRH agonisti tedavinin getireceği riskler: Romatolojik hastalıklarda GnRH tedavisinin getireceği risk tahmin edilenden daha azdır. Tedavinin etkinliği tartışmalı olsa da, birçok çalışma GnRH agonist tedavisinin, siklofosfamid tedavisinin yaratacağı hasara karşı koruyucu olduğunu göstermektedir. 

Yumurtalıkların hormonal uyarılmasının getireceği riskler:

Temelde iki risk üzerinde durulabilir:
1) Hormonal uyarılma altında hastalığın kötüleşme riski (Özellikle bağ doku hastalığı olan sistemik lupus eritramotozis de hastalık aktivitesi artabilmektedir ancak bu konuda çok az sayıda çalışma mevcuttur).
2) Tromboz riski

Otoimmmün hastalıklarda tromboz riski artar. Hormonal uyarılma ile bu hastalıklarda tromboz riskinin artması ile ilişkili az sayıda çalışma vardır.

Yumurta dokusunun dondurulmasının getireceği riskler
38 yaşın altında olan kadınlarda yumurtalık dokusunun dondurulması uygun bir yoldur.  Otoimmün hastalıklar kronik hastalıklar olduğundan, siklofosfamid tedavisine herhangi bir an başlanabilir. Bu yöntem siklofosfamid gerekli olduğunda üremenin korunmasını sağlayacaktır. Azalmış yumurtalık rezervi söz konusu ise, yumurta dondurmanın akla uygun olup olmadığına karar vermek için AMH ve antral folikül sayısı ile hastanın değerlendirmesi gereklidir.